Hector Classic Mobiles
Hector Classic Mobiles

Oldtimer FAQ

We beleven momenteel zeer moeilijke tijden als gevolg van de Covid-19-pandemie, een gezondheidscrisis waar ons land, net als elke oldtimerliefhebber, zo goed mogelijk mee omgaat.

Als federatie begrijpen we dat, net nu het mooie weer stilaan zijn optreden doet, de goesting naar het rijden met de oldtimer enorm hoog op het verlanglijstje staat.

We worden bevraagd door liefhebbers of ze al dan niet een privéritje mogen doen met de oldtimer.

Het rijden met de oldtimer wordt niet opgenomen in het Ministerieel Besluit als “iets” dat verboden zou zijn.

Maar de basisaanbeveling van de overheid is om enkel en alleen voor strikt noodzakelijke doeleinden zich te verplaatsen, om zo een halt toe te roepen aan de verspreiding van het virus. Een privé- en/of plezierritje behoort volgens onze federatie niet tot een strikt noodzakelijke verplaatsing.

Laten we ook de publieke opinie niet uit het oog verliezen, want dit zou ons, momenteel nog steeds positief oldtimerimago kunnen schaden. De federatie raadt dan ook aan om de oldtimer voorlopig op stal te houden!

Verder willen we u informeren aangaande enkele effecten van de huidige crisis, die nu al genomen werden tot minstens 5 april 2020.

Dienst inschrijvingen

De loketten en de antennes van de DIV zijn gesloten tot 5 april 2020.

Autokeuring

De autokeuring heeft zijn deuren gesloten tot 5 april 2020.

Hierdoor zijn er een aantal liefhebbers die hun oldtimer niet tijdig zullen kunnen aanbieden aan de periodieke keuring. De BFOV heeft aan de drie verschillende overheden gevraagd om geen boetes te innen omwille van het laattijdig aanbieden van de oldtimer. We houden u op de hoogte van zodra we antwoord ontvangen hebben.

Diensten van de BFOV

Het secretariaat van de BFOV blijft uiteraard doorwerken, weliswaar door middel van telewerk. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde dossiers ietwat vertraging oplopen omdat we soms afhangen van andere overheidsdiensten (douane, DIV, …). We zullen u zo goed mogelijk informeren aangaande de opvolging van uw lopende dossiers.

Aflassing of opschorting van evenementen

Door de genomen maatregelen, waren bepaalde organisatoren, clubs, … reeds verplicht een reeks organisaties af te lassen of uit te stellen.

De BFOV vraagt om de eventuele nieuwe datum kenbaar te maken, we zullen deze op de homepage van onze website met heel veel plezier kenbaar maken.

Positieve aanpak van dit Coronatijdperk

Misschien is het dan toch het juiste moment om wat tijd vrij te maken om een bepaalde herstelling of restauratie verder te zetten, of wie weet, af te werken.

Lees ook : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Peeter Henning

CEO BFOV

Een voertuig wordt als oldtimer aanzien als het minstens 30 jaar geleden in gebruik is genomen. Vroeger was de minimumleeftijd voor oldtimers 25 jaar.

Opgelet: de datum van eerste inschrijving is van toepassing, niet het bouwjaar van het voertuig.

Auto’s die bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) ingeschreven zijn onder ‘O-plaat’ (oldtimerplaat) maar jonger zijn dan 30 jaar verliezen hun oldtimerstatuut niet. Een overgangsmaatregel werd als volgt ingesteld :

 • Oldtimers in 2019: minstens 27 jaar geleden in het verkeer gesteld.
 • Oldtimers in 2020: minstens 28 jaar geleden in het verkeer gesteld.
 • Oldtimers in 2021: minstens 29 jaar geleden in het verkeer gesteld.
 • Oldtimers vanaf 2022: minstens 30 jaar geleden in het verkeer gesteld.

Indien men een voertuig als oldtimer wil inschrijven (O-nummerplaat), wordt het voertuig onderworpen aan een vereenvoudigde (eerste) keuring.

Sinds 20 mei 2018 is er voor bepaalde oldtimers met een O-nummerplaat een verplichte periodieke oldtimerkeuring. Deze keuring is niet dezelfde als de eerste oldtimerkeuring die moet gebeuren bij de (her)inschrijving van een voertuig onder een O-nummerplaat.

Wie een oldtimer wil inschrijven, moet eerst naar een keuringscentrum voor een geldig keuringsbewijs. Behalve categorie L (motor- en bromfietsen met 2, 3 of 4 wielen) moeten alle oldtimers naar de eerste oldtimerkeuring.

Wat wordt er gecontroleerd?

Voor alle categorieën:

De controle omvat minstens:

 • overlastfactoren (geluidshinder, uitlaatemissies, vloeistoflekken, …)
 • diverse uitrustingen
 • chassis en delen die met het chassis verbonden zijn
 • assen, wielen, banden en ophanging
 • verlichtingsinstallatie en onderdelen van elektrische installaties
 • zicht (gezichtsveld, spiegels, ruiten, ...)
 • stuurinrichting
 • remuitrusting

Voor de categorie M2 (passagiersvoertuigen voor meer dan 8 personen excl. bestuurder, max. toegelaten massa kleiner of gelijk aan 5 ton) en categorie M3 (meer dan 8 personen excl. bestuurder, max. toegelaten massa groter dan 5 ton) zijn er aanvullende controles voor deuren en zitplaatsen.

Sommige controles zijn afhankelijk van de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Bijvoorbeeld:

 • voertuigen die bij de DIV ingeschreven zijn vóór 15-6-1968: geen opaciteitstest (roettest); geen viergastest (CO, ...).
 • voertuigen die bij de DIV ingeschreven zijn vóór 1-1-1929: geen remtest

Nadien moet u met uw voertuig naar de periodieke oldtimerkeuring.

Verzamel de juiste documenten. Op de oproepingskaart staat vermeld welke documenten u moet meebrengen:

 • kopie van het Belgisch of buitenlands inschrijvingsbewijs
 • kopie van het gelijkvormigheidsattest van het voertuig (als beschikbaar)
 • technische gegevens van het voertuig
 • in geval van verbouwing: elk ander document dat nuttig is ter ondersteuning of een beter begrip van de verbouwing (zie hieronder).

Ga naar een keuringcentrum naar keuze. Hector Classic Mobiles biedt u deze service tevens aan.

Is de oldtimer verbouwd?

Oldtimer met toegelaten verbouwing

De procedure is dezelfde als voor een oldtimer zonder verbouwing.

Oldtimer met verboden verbouwing

Als een verboden verbouwing wordt vastgesteld, krijgt u een keuringsbewijs met de vermelding ‘verboden voor het verkeer’ en kunt u het voertuig dus niet inschrijven.

Oldtimer met verbouwing die niet verboden is, maar ook niet bij de toegelaten verbouwingen staat

De constructeur of mandataris (erkende vervangende firma) bevestigt met een attest dat de verbouwing de verkeersveiligheid niet in het gedrang brengt. De burger vraagt dit attest zelf aan bij de constructeur of mandataris en gaat daarmee naar de keuring;

Of het keuringscentrum dient een dossier in bij de Oldtimercommissie:

 • U krijgt een keuringsbewijs met een geldigheid van 3 maanden ('B.627/1/3: OLDTIMER: Dossier in onderzoek‘).
 • De Oldtimercommissie geeft technisch advies aan de bevoegde overheid.
 • De dienst technische keuring van het Gewest in kwestie keurt al dan niet goed.
 • Het keuringscentrum brengt u telefonisch of via e-mail op de hoogte van de beslissing (tussen 1 maand en maximaal 3 maanden na het indienen van het dossier).

Als u na de keuring een groen keuringsbewijs krijgt (zonder herkeuring), dan krijgt u een roze formulier (= een aanvraag tot inschrijving) waarop in vak X10 “enkel oldtimer” staat.

Het tarief is afhankelijk van welke keuringen worden uitgevoerd.

Voor personenauto:

 • eerste oldtimerkeuring: 31,70 euro
 • eerste oldtimerkeuring + milieukeuring*: 43,80 euro
 • eerste oldtimerkeuring + milieukeuring + volledige LPG-keuring: 61,10 euro

Voor lichte vrachtauto of kampeerauto waarvan de maximale toegelaten massa 3.500 kg niet overtreft:

 • eerste oldtimerkeuring: 35,70 euro
 • eerste oldtimerkeuring + milieukeuring: 47,80 euro
 • eerste oldtimerkeuring + milieukeuring + volledige LPG-keuring: 65,10 euro.

De milieukeuring

 • visuele controle van het uitlaatsysteem
 • controle van gasemissies (voor benzine)
 • controle van roet (voor diesels)
 • controle op externe vloeistoflekken (water, olie, ...).

De periodieke keuring voor oldtimers is verplicht voor voertuigen:

 • van de categorie M, N, O, T (Txb of T5 > 40 km/h)
 • die al meer dan 25 jaar in gebruik genomen zijn én die ingeschreven zijn onder een O-nummerplaat of een gepersonaliseerde nummerplaat met een O-vignet

Onderstaande voertuigen met O-nummerplaat zijn vrijgesteld van de periodieke oldtimerkeuring:

 • voertuig voor traag vervoer
 • voertuig uitgerust met rupsbanden.
 • voertuig van de categorie TL, Txa (< 40 km/u), C of R.

Een voertuig:

 • vanaf 25 tot 30 jaar: periodieke oldtimerkeuring jaarlijks (normale periodiciteit).
 • vanaf 30 t.e.m. 50 jaar: periodieke oldtimerkeuring om de 2 jaar.
 • ouder dan 50 jaar: periodieke oldtimerkeuring om de 5 jaar.

De termijn waarbinnen uw oldtimer naar de periodieke keuring moet, kan worden ingekort naar aanleiding van specifieke keuringen (bijv. geldigheid van het LPG-reservoir, de dichtheidsbeproevingstest bij een LPG- of CNG-installatie, de koppelingsinrichting voor M1-voertuigen*...).

*M1-voertuigen zijn voertuigen voor personenvervoer met max. 8 zitplaatsen (exclusief de bestuurder). Dit zijn vooral personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen ...

Oldtimers die nog niet zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat

 • Een voertuig moet vóór de (her)inschrijving onder een O-nummerplaat altijd een eerste oldtimerkeuring ondergaan.
 • Voor een voertuig dat na 20 mei 2018 voor het eerst wordt (her)ingeschreven onder een O-nummerplaat, wordt de datum van de eerste oldtimerkeuring als referentiedatum genomen voor de periodieke oldtimerkeuring.
 • U krijgt een oproepingskaart om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Die oproepingskaart is een administratieve herinnering om uw oldtimer tijdig aan te melden. Het is geen verplichting voor de keuringsstations om vooraf zo'n oproepingskaart uit te sturen. U bent wettelijk verplicht om zelf na te gaan wanneer u uw voertuig moet laten keuren.

Oldtimers die vóór 20 mei 2018 zijn ingeschreven onder een O-nummerplaat

 • De referentiedatum zal de dag en maand zijn van de datum van de eerste inverkeerstelling (zie ‘datum eerste inschrijving’ op het kentekenbewijs).
 • U krijgt een groene kaart (= oproepingskaart) om met uw oldtimer naar de periodieke keuring te gaan. Als u geen oproepingskaart hebt gekregen, is dat geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. Het is uw taak om zelf de vervaldatum van het keuringsbewijs in het oog te houden.

Wanneer moet uw voertuig voor het eerst naar de periodieke oldtimerkeuring?

 • Voertuigen die in 2020 30 jaar of meer in het verkeerd gesteld zijn (en die dus voor 1 januari 1990 ingeschreven zijn), worden in 2020 voor de eerste keer opgeroepen voor de periodieke oldtimerkeuring.
 • Alle andere voertuigen worden in 2019 voor de eerste keer opgeroepen voor de periodieke oldtimerkeuring.

Vroeger of later naar de oldtimerkeuring?

 • Een voertuig kan vanaf 2 maanden vóór de referentiedatum aangeboden worden voor periodieke oldtimerkeuring met behoud van de referentiedatum.
 • Als u vroeger naar de periodieke oldtimerkeuring gaat (méér dan 2 maanden voor de referentiedatum), dan wordt de referentiedatum vervroegd naar de datum waarop het voertuig wordt aangeboden.
 • Later aanbieden wijzigt de uiterlijke datum van de keuring niet. De geldigheidsperiode van het keuringsbewijs begint dan ook te lopen vanaf de referentiedatum.
 • Als u uw voertuig te laat aanbiedt, moet u een toeslag betalen. De tarieven worden om de 2 jaar aangepast.
  • Maximum 1 maand te laat: €7,80
  • Meer dan 1 maand en maximum 3 maanden te laat: €11,10
  • Meer dan 3 maanden en maximum 6 maanden te laat: €16,70
  • Meer dan 6 maanden te laat: €27,80.
 • Het niet aanbieden van een voertuig heeft ook gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van het keuringsbewijs leiden tot een boete.

Voor oldtimers met een gewone nummerplaat zijn er geen beperkingen.

Indien het voertuig echter is ingeschreven als oldtimer (O-nummerplaat), dan zijn er een aantal wettelijke beperkingen van toepassing.

Voertuigen ingeschreven met een O-nummerplaat mogen niet gebruikt worden:

 • voor commercieel en professioneel gebruik
 • voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer
 • voor bezoldigd vervoer en gratis vervoer dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van personen
 • als werktuig of werkmiddel, alsook niet voor interventieopdrachten

Om alle misverstanden te vermijden, werden extra definities toegevoegd aan het KB 15.03.1968 :

 • commercieel gebruik verwijst naar elk gebruik dat mikt op zakelijk of persoonlijk financieel gewin
 • professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering
 • woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling
 • woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.

Het begrip 'gelijkgesteld gratis vervoer' refereert naar de bedrijfswereld, waar chauffeurs in dienst het personeel naar een bepaalde werkplek of werf brengen. Dit handelt dus niet over mensen die gratis passagiers meenemen in hun oldtimer.
Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Oude voertuigen stoten veel schadelijke stoffen uit. Vanuit milieuoverwegingen is er dus geen reden om een algemene uitzondering te maken voor oldtimers. Voertuigen die niet aan de algemene toegangsvoorwaarden voldoen mogen de lage-emissiezone (LEZ) niet binnen, tenzij er lokale toegangsvoorwaarden zijn waardoor dit toch mogelijk wordt (bijv. toegang tegen betaling). Hoe meer schadelijke stoffen een voertuig uitstoot, hoe strenger de voorwaarden moeten zijn (bijv. meer betalen om toegang te krijgen).

Op deze regel wordt enkel een uitzondering gemaakt voor voertuigen die ouder zijn dan 40 jaar, omwille van hun historische erfgoedwaarde. Voor voertuigen jonger dan 40 jaar blijft de regel gelden dat de lokale toegangsvoorwaarden strenger moeten zijn voor voertuigen die meer vervuilen.

Bron : Vlaanderen.be / BFOV-FBVA.be/ Groen.be

Contact

Address Grote Steenweg 10 2440 Geel, Belgium

Tel / email General enquiries:
0032 (0)14 946.490
info@hcmobiles.eu
Classic & Sportscars:
0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)
franz@hcmobiles.eu
Marketing & Sales:
0032 (0)471 867.065 (Michèle Lamot)
michele@hcmobiles.eu
Management:
0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)
franz@hcmobiles.eu

Opening times

From monday - friday: 9h00 - 17h00
Saturday: 9h00 - 15h00
Sunday: Closed

Follow Hector Classic Mobiles

Contact

General enquiries: 0032 (0)14 946.490

Sales & Marketing: 0032 (0)471 867.065 (Michèle Delcorte)

Email: workshop@hcmobiles.eu

Management: 0032 (0)475 366.352 (Franz Lamot)

Email: info@hcmobiles.eu

www.hcmobiles.eu